Workshop “CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” – prima ediție- 23.11.2013

SCURTĂ PREZENTARE 

Pe data de 23.11.2013 a avut loc un workshop cu tema: “Cercetare și expertiză inginerească, implicarea membrilor AGIR CTA” organizat de AGIR Sucursala Constanța, având ca scop declarat creșterea interesului și implicării inginerilor constănțeni în activități de cercetare, expertiză și consultanță. Lucrările prezentate au avut ca obiective specifice: punerea la dispoziție a unor bune practici, identificarea de noi direcții și modalități de abordare, insistând pe tehnologii performante de pregătire continuă a inginerilor precum și a viitorilor ingineri. În continuare prezentăm, pe scurt, lucrările susținute:

1) Aspecte metodologice în modelarea hibridă – Dr. ing. Emil M. Oanță, Universitatea Maritimă din Constanța. Lucrarea prezintă un model hibrid, conceput pentru determinarea deformațiilor și tensiunilor din blocul de cilindri ai motorului 12B165 fabricat la MASTER SA, cu destinație navala - militară. Astfel, modelul hibrid integrează studii analitice, numerice și experimentale cu scopul de a obține o acuratețe maxima a rezultatelor. Rezultă un model cu elemente finite, calibrat cu date experimentale, care este folosit pentru studii ulterioare: optimizarea greutății, fiind obținută o scădere cu 13% a acesteia; influența instalării motorului pe o structura deformată (navală) asupra stării de deformație și tensiunii; evaluarea stării de tensiune pentru un bloc de cilindri fabricat din fontă cenușie, varianta inițială fiind fabricată din aluminiu.

Metodologia cercetării este detaliat prezentată, fiind evidențiate aspecte interesante referitoare la conceptele urmărite, integrarea studiilor, interfețele software dezvoltate, realizarea experimentului prin care sunt determinate deformațiile din blocul de cilindri aparținând motorului în funcțiune – lanțul de măsurare conceput, programul de cercetare experimentală, prelucrarea datelor, metodele numerice originale folosite în calculul unor parametri tehnici. Studiul prezentat reprezintă sinteza primei teze de doctorat a autorului, în domeniul inginerie mecanică, și a fost evaluata prin 86 de referate de apreciere semnate de 106 specialiști. În urma dezbaterilor a rezultat ca acest proiect este un exemplu reprezentativ de  bună practică atât din punct de vedere a abordării metodologice și tehnice cât și a conectării cercetării  cu domeniul economic.

2) Realizare proiecte de cercetare  utilizând fonduri europene. Exemplificare :  proiect PN II (ECOMAGIS - Implementation of a complex GIS for Ecosystem-based Management, through integrated monitoring and assessment of the bioeconosis status and its evolution trends in the fast changing environment). Dr. ing. Răzvan Mateescu - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”;  ing. Nicolae Fildan – SIVECO România.  Scopul proiectului este de a crea o rețea științifică și tehnologică prin implementarea unui sistem informațional integrat care să susțină activitățile de management al zonei costiere pentru protecția eficientă a acesteia și pentru conservarea si reabilitarea ecosistemului litoralului românesc. Metodele GIS de analiză a datelor spațiale pot oferi o înțelegere crucială în procesul de selecție a soluțiilor de protecției costieră și marină, și pot constitui motorul unui management operațional bazat pe ecositem. Principalele rezultate așteptate: evaluarea vulnerabilității sistemului marin și costier românesc si dezvoltarea demersurilor de implementare a practicilor europene de gestiune integrată a zonei costiere/ICZM;  evaluarea riscului/răspunsului sistemului costier la acțiunea factorilor naturali și antropici pe sectoare specifice, managementul riscului - dezvoltarea metodelor de management de risc în situații speciale/pe sectoare; recomandări pentru dezvoltarea Planului de Acțiune pentru gestiunea integrată a zonei costiere Românești/ICZM.

In concluzie, este o abordare interdisciplinară și inter-instituții (institut de cercetare, universități, agenți economici)  care are ca obiectiv principal crearea unui sistem informatic integrat necesar unui management costier performant bazat pe nevoile ecosistemului, accesibil atât publicului larg cât si instituțiilor implicate in luarea deciziilor în acest domeniu.

 3)Susținerea  dezvoltării expertizei inginerești . Scurtă prezentare SETEC. Exemplificare:  expertiza tehnica in domeniul aviației. Dr. ing. Dragos Popa – SETEC. Prezentarea s-a focusat, în prima parte, pe detalierea cadrului legislativ care reglementează activitatea de expert extrajudiciar și pe prezentarea facilităților oferire de SETEC pentru formare și autorizare ca expert extrajudiciar. Se are in vedere dezvoltarea unor standarde specifice în expertiza românească  aliniate la standardele europene și internaționale. SETEC se implica, în acest scop, în dezvoltare unui plan comun cu toate organizațiile similare din Romania privind îmbunătățirea reglementărilor în domeniul expertizei și nu numai.

De un  interes deosebit s-au bucurat și cele două expertize din domeniul aeronautic. Sunt o exemplificare a unor bune practici în domeniul expertizei extrajudiciare, fiind două cazuri concrete  cu un înalt nivel de complexitate si rigurozitate.

 4) Îmbunătățirea pregătirii tehnice a viitorilor inginer. Exemplificare:  proiect POS DRU (Formarea continuă a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii). Dr  ing.  Gabriel Raicu – Universitatea Maritimă Constanta; ing. Nicolae Fildan – SIVECO România.  Implementarea proiectului face posibilă acoperirea nevoilor de formare a unui număr de 1000 de cadre didactice din domeniul științelor tehnologice într-o maniera accesibilă și atractivă. S-a impus  un program coerent și sustenabil de formare continuă, axat pe o structură de tip curs integrat având atât o componentă tradițională de ore fată-în-fată, cât și studiu individual on-line, evaluare, resurse auxiliare disponibile pe o platformă virtuală. Programele de formare continuă dezvoltate : "Abilitarea curriculară a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii" si "Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor și oportunități de cariera didactică pentru profesorii de Științe tehnologice în societatea cunoașterii" au pus la dispoziția celor din grupul ținta, întocmai ca si titulatura lor metopică, o suită de mijloace educaționale centrate pe valorile general acceptate de învățământul european.  Un rezultat așteptat este și atragerea tinerilor spre domenii tehnice și, deci, spre inginerie. Pregătirea pofesională a inginerilor în activități de tipul: consultanță, evaluare, expertiză tehnică (judiciară si extrajudiciară), cercetare  trebuie îmbunătățita continuu. Este o concluzie la care au subscris toți cei prezenți.

În urma discuțiilor purtate, s-a agreat ca acest workshop sa fie reluat anual având mai multe componente: una cu caracter general – valabil pentru toate specialitățile și altele, realizate in paralel,  focusate pe domenii specifice de interes  local / național / internațional.

PRECIZARE : acest material a fost publicat în UNIVERS INGINERESC nr 1/2014.

Distribuie și celor dragi: